Właścicielem marki Heritage Partner jest:

One Man Business Solutions,

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa,

NIP 5261517101

tel: 512 090 510

mail: biuro@heritagepartner.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2021.

Heritage Partner

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Formularz zgody, działania marketingowe.

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych Projektu Heritage Partner pozyskanych za pośrednictwem formularza zgody.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych jest One Man Business Solutions Jacek Jóźwiak, ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa, wpisanego do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 5261517101, REGON 140461729, (dalej „Administrator”).

 

Punkty kontaktowe.

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas, w tym również do Inspektora Danych Osobowych w formie:

(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: rodo@heritagepartner.pl;

lub

(b) pisemnej na adres: One Man Business Solutions Jacek Jóźwiak, ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa.

 

Kategorie zbieranych danych.

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza zgody to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu aktualnej i planowanej oferty produktów i usług grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane będą przez nas przechowywane do celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych.

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług marketingowych, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom z grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

 

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

 

Twoje prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w całości lub części, tj. w odniesieniu do wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Jeżeli ma to zastosowanie, możesz również skorzystać z opcji wypisania z dokonanej subskrypcji, która dostępna jest w każdej wiadomości e-mail, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).